h
14 november 2017

Golfbaan rond Rolduc is (voor altijd?) van de baan!

Foto: SP

De gemeente Kerkrade haalt golfbaan Rolduc uit bestemmingsplan. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de golfbaan uit het bestemmingsplan 'Buitengebied' gehaald."Daarnaast dienen er nog andere zaken geregeld te worden zoals een nieuw onderkomen voor de visvereniging". De SP heeft zich als enige partij van meet af aan, uitgesproken tegen het plan om een golfbaan rond Rolduc aan te leggen, omdat hierdoor  grote eeuwenoude cultuurhistorische waarden en zeer waardevolle natuurwaarden zouden worden aangetast. Niet alleen de gebouwen van Rolduc zijn een rijksmonument, maar ook de omgeving van Rolduc is aangemerkt als rijksmonument. Dat ga je toch niet aantasten voor een golfbaan! Velen waren dat met ons eens.  Graag willen we iedereen danken die onze acties heeft gesteund. Samen zijn we sterk, dat blijkt nu opnieuw.

Lees verder
10 november 2017

Ook Provincie Limburg heeft een zienswijze ingediend over Golfbaan Rolduc.

Foto: SP

De “Provincie” heeft vraagtekens bij Golfbaan Rolduc en dient zelfs een  zienswijze in. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van onze SP-collega’s in Provinciale Staten. Die vragen en antwoorden kunt u onder dit artikel lezen. We zien de weerstand tegen dit plan nog elke dag groeien. We beginnen ons steeds meer af te vragen of de verantwoordelijke wethouder Weijers (Burgerbelangen) dit plan, gelet deze steeds meer toenemende weerstand, voor zijn rekening wil nemen? Ook na de verkiezingen blijven wij tegen dit plan. Bent u ook tegen de plannen voor een golfbaan rond Rolduc? Hier kunt u de petitie tekenen: https://petities.nl/petitions/geen-golfbaan-kerkrade?locale=nl

Lees verder
3 november 2017

SP Kerkrade roept hulp van “boven” in en vraagt paus Franciscus voor steun tegen de golfbaan Rolduc.

Foto: SP

SP Kerkrade is tot nu toe de enige partij die zich publiekelijk uitspreekt tegen het golfbaanplan Rolduc. De meerderheid van de gemeenteraad sprak zich uit voor de golfbaan. Daarom probeert SP Kerkrade ook buiten de politiek, zoveel mogelijk steun te krijgen om de natuur en monumentale cultuurhistorische waarden te behouden en de golfbaan definitief tegen te houden. Temeer daar het argument dat de golfbaan nodig zou zijn om Rolduc financieel te redden, niet meer van toepassing is. Rolduc kan zich momenteel zelf bedruipen en schrijft geen rode cijfers meer. Daarom hebben we besloten om een brief te sturen naar Paus Franciscus, om dit golfbaanplan onder zijn aandacht te brengen en hem te vragen om samen met de (nieuwe?) Bisschop nog eens naar deze kwestie te kijken. De tekst van de brief treft u onder dit artikel aan. Bent u ook tegen de golfbaan rond Rolduc? Dan kunt u hier de petitie tekenen: https://petities.nl/petitions/geen-golfbaan-kerkrade?locale=nl

Lees verder
27 oktober 2017

Kerkrade: Ons toekomstperspectief en onze zorgen.

Foto: Ernst Peters

Marianne Laumann hield tijdens de algemene beschouwingen een betoog over hoe de SP de toekomst van Kerkrade ziet. Dat toekomstperspectief is voor ons het doel waar wij de komende jaren naar willen streven.  Maar ook leverde ze veel feiten en cijfers, waaruit blijkt dat we dit mooie doel nog lang niet hebben bereikt. Integendeel, ze liet zelfs zien dat Kerkrade in veel landelijke lijstjes helemaal, of bijna helemaal onderaan bungelt. Het beleid van de partijen die al vele jaren de dienst uitmaken in Kerkrade, met name Burgerbelangen en PVDA en recentelijk ook de VVD,  Lokaal Alternatief en de Ouderenpartij Kerkrade als gedoger van de coalitie, heeft de nu al tientallen jaren oude en structurele problemen onvoldoende  kunnen verbeteren.  Nog triester is dat onder verantwoordelijkheid van de eerste VVD wethouder financiën ooit in Kerkrade, zoals de VVD hem graag noemt, de financiële situatie van de gemeente enorm verslechterd is omdat tientallen miljoenen aan grote (en volgens ons te dure) projecten is uitgegeven, waardoor na de verkiezingen miljoenen moeten worden bezuinigd. De wethouder spreekt elk jaar van “sluitende begrotingen”, maar iedereen kan zien dat de financiële reserves van de gemeente elk jaar in rap tempo afnemen. Bovendien leent Kerkrade elk jaar weer miljoenen. In 2018 zal Kerkrade meer dan 100 miljoen hebben geleend. Natuurlijk kost dat ook elk jaar weer vele miljoenen aan rente en aflossing, die we daardoor niet aan de inwoners van Kerkrade kunnen besteden. U kunt onder aan dit artikel de complete tekst van de toespraak lezen.

Lees verder
4 oktober 2017

SP ondersteunt staking juffen en meesters, ook in Kerkrade.

Foto: SP

Beste meesters en juffen, 5 oktober leggen jullie het werk neer. Wij als SP begrijpen dat jullie dat niet zo maar doen. Zo vaak gebeurt het ook niet. Maar er is nu alle reden toe. Meesters en juffen  krijgen tot 30% minder salaris dan even hoog opleiden. Een derde van de leraren krijgt te maken met een burn-out. En het leraren tekort neemt alleen maar toe.  Daarom steunt de SP jullie eisen. Meer loon. Minder werkdruk. Omdat de toekomst van onze jonge kinderen te belangrijk is. En jullie beter verdienen. Dus veel succes en plezier morgen bij jullie dappere stap. Met strijdbare groet: Emile Roemer en Peter Kwint.  De SP besteedde in het hele land aandacht aan de staking. In Kerkrade staken we de leerkrachten die morgen staken alvast een hart onder de riem en bezorgden we op diverse scholen een Limburgse vlaai. Tevens willen we iets doen aan de werkomstandigheden. Daarvoor hebben  we een drietal korte vragen. Die kunt u invullen via: www.SP.nl/POinActie

Lees verder
29 september 2017

Race om golfbaan Rolduc is nog niet gelopen.

Foto: SP

Die uitspraak deed wethouder Weijers  toen de werkgroep Waarom Golfbaan Rolduc ? zijn zienswijze aan de gemeente aanbood. De werkgroep was met een grote trekker met aanhangwagen voorgereden bij het stadhuis , met daarop een levensgroot spandoek “Geen golfbaan Rolduc”.  Tot nu toe is de SP de enige partij die de werkgroep steunt. Laten we hopen dat ook de andere partijen spoedig  volgen.   Als zij zich in de plannen verdiepen kan het bijna niet anders dan dat ook zij tot de conclusie komen dat het aanleggen van een golfbaan rond Rolduc een slecht plan is.  We zijn blij met de uitspraak van wethouders Weijers dat het volgens hem in elk geval nog geen gelopen race is. Het zou ons ook ten zeerste verbazen als wethouder Weijers (Burgerbelangen) de afbraak van dit, ook landelijk gezien eenmalige cultuurhistorische monument Rolduc en daarvoor in de plaats een golfbaan waarvan er al tientallen in de regio zijn, voor zijn verantwoording zou willen nemen. Te meer daar er nauwelijks  goede argumenten voor de golfbaan aanwezig zijn. Nodig om Rolduc te redden? Vraag het eens na bij Rolduc! Werkgelegenheid? Kijk eens bij de golfbanen in de buurt.  Bent u ook tegen de golfbaan bij Rolduc, dan kunt u hier de petitie tekenen. https://petities.nl/petitions/geen-golfbaan-kerkrade?locale=nl   Lees hieronder verder.

Lees verder
31 augustus 2017

Niet alleen de gebouwen van Rolduc, maar ook de omgeving van Rolduc is een apart rijksmonument. Zou dat vernietigd moeten worden voor een golfbaan?

Foto: SP

SP Kerkrade: Rolduc is een rijksmonument. Het is misschien wel het mooiste cultuurhistorische kroonjuweel van Kerkrade.  Kerkrade, met als verantwoordelijk wethouder Weijers van  Burgerbelangen, wil dit kroonjuweel aantasten door er een golfbaan (waarvan er al vele in de directe omgeving van zijn) neer te leggen. Het zijn echter niet alleen de gebouwen van Rolduc, die een rijksmonument zijn, maar ook de directe omgeving van Rolduc is een afzonderlijk rijksmonument. Met name het gebied rond Rolduc waar men de golfbaan wil aanleggen. SP Kerkrade begrijpt niet waarom men (ook cultuurhistorisch gezien), zo'n belangrijk gebied, dat nota bene een rijksmonument is, zou moeten vernietigen om een golfbaan aan te leggen.  We vragen ons zelfs af, of het wel is toegestaan een dergelijk rijksmonument te vernietigen. Wij steunen dan ook van harte de “Werkgroep Waarom Golfbaan Rolduc?” en vragen iedereen die het met ons eens is, om de petitie te tekenen op: https://petities.nl/petitions/geen-golfbaan-kerkrade?locale=nl Lees hieronder meer.

Lees verder
25 augustus 2017

Ook in Kerkrade jaarlijks vele miljoenen tekort in het sociale domein.

Het VVD/PVDA kabinet heeft de decentralisaties doorgevoerd (overheveling van veel zorgtaken naar de gemeenten), waarbij het kabinet ook meteen miljarden heeft bezuinigd in het sociale domein (WMO, Jeugdzorg en participatie waaronder bijstand) door veel te lage budgetten mee te geven aan de gemeenten. Hierdoor zijn er in praktisch alle gemeenten grote tekorten in het “sociale domein” ontstaan, ook in Kerkrade.

Lees verder
24 augustus 2017

Komt er een grote, maar door de gemeente niet gewenste winkelboulevard, aan de Euregioweg in Kerkrade?

Hoewel het nieuws bij het college kennelijk al iets langer bekend was, vernamen wij pas uit de krant dat er een aanvraag voor een grote winkelboulevard is ingediend aan de Euregioweg tussen Kerkrade en Heerlen, op Kerkraads grondgebied. Het college heeft de raad hierover tot nu toe  (25-8-2017) nog steeds niet ingelicht. Het oude bestemmingsplan stond een dergelijke activiteit niet toe. Begin Juli 2017 werd in de raad de eerste stap gezet om het bestemmingsplan aan te passen.  Daar het oude  bestemmingsplan al in 2013 is vervallen en niet tijdig is vernieuwd, zit Kerkrade nu met deze aanvraag in haar maag.  Daar deze winkelboulevard tevens in strijd is met de afspraken met de buurgemeenten, zijn ze ook daar bepaald niet blij met deze ontwikkeling.  Wethouder Weijers (Burgerbelangen) liet gisteren in de krant weten, dat Kerkrade er alles aan gaat doen om deze winkelboulevard te voorkomen. Grote vraag op dit moment is of dat, ook juridisch gezien, nog mogelijk is. Wij vragen ons af welk staartje, of beter gezegd staart, dit gaat krijgen. In het nieuwe winkelcentrum in het centrum van Kerkrade dat binnenkort wordt opgeleverd, zijn nog steeds een behoorlijk aantal winkels te huur. Op concurrentie van een grote winkelboulevard in dezelfde gemeente zit men daar waarschijnlijk niet te wachten. De door de SP gestelde vragen treft u hieronder aan.

Lees verder
11 augustus 2017

Moet er een golfbaan komen rond Rolduc?

Foto: SP
In de Commissievergadering GEZ deelde wethouder Weijers (Burgerbelangen) mede dat men van start wil gaan met de aanleg van een golfbaan rond Rolduc. In de media zijn al enkele artikelen hierover gepubliceerd. Hieronder treft u een reactie aan van Stichting Lève Rolduc alsmede een aantal overwegingen, die de SP zeker zal meenemen in haar afwegingen.
Lees verder

Pagina's