h

Raadsfractie

De SP is met drie raadsleden en drie raadscommissie leden vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Hebt u vragen, wilt u signalen afgeven of problemen aankaarten neem dan gerust contact met hen op.


 
Marianne Laumann
fractievoorzitter

Is tevens lid van de commissie Grond en Economische Zaken en de commissie Burgers en Samenleving

Tel.nr: 06-58987478

Email: fractiekerkrade@sp.nl

Haar aandachtsgebieden zijn:

  • Arbeidsvoorziening en arbeidsmarkt; sociale zekerheid; integratiebeleid; welzijn en sociaal- cultureel werk (bibliotheek, gemeenschapshuizen, vrijwilligerswerk); maatschappelijke participatie en zorg; volksgezondheid en doelgroepenbeleid; onderwijs en educatie; jeugd.

 
Jos piefer

Foto: SP

Is tevens lid van de commissie Algemene Zaken en Middelen en de commissie Grond en Economische Zaken.

Tel.nr: 06-11500946

Email: fractiekerkrade@sp.nl

 

Zijn aandachtsgebieden zijn:

  • Bouwen en wonen (ruimtelijke ordening, wonen, wijkontwikkeling, natuur, landschap en groen); verkeer en vervoer (infrastructuur algemeen, automobiliteit, openbaar vervoer, fiets/voetganger); milieu (milieubeheer, afval, reiniging); economie en toerisme (werkgelegenheid, revitalisering bedrijventerreinen, toerisme); kunst en cultuur (culturele evenementen, culturele verenigingen, exposities, muziekonderwijs); water; beheer en onderhoud (riolering, wegen, straten, pleinen, verkeersinstallaties, gemeentelijke gebouwen, begraafplaatsen, groenvoorzieningen, onderhoud sportaccommodaties en recreatieve voorzieningen, geo-informatie).

 
carin wevers

Is lid van de commissie Burgers en Samenleving en de commissie Algemene Zaken en Middelen. 

Tel.nr: 06-28679379

Email: fractiekerkrade@sp.nl

 

Haar aandachtsgebieden zijn:

  • Algemene bestuurlijke aangelegenheden; veiligheid en handhaving (openbare orde algemeen, rampenbestrijding, criminaliteitspreventie, handhaving en toezicht, uitvoering bijzondere wetten en plaatselijke verordeningen); publiekszaken; internationale betrekkingen; grensoverschrijdende samenwerking (Eurode/EuRegio); intergemeentelijke samenwerking (Parkstad Limburg); financieel beleid op hoofdlijnen; informatievoorziening en automatisering; personele aangelegenheden raadsgriffie; algemene rechtsbescherming; PR en marketing; communicatie; evenementen, markten en kermissen; sport en recreatie; ontwikkelingssamenwerking.

U bent hier