h

Raadsfractie

De SP is met drie raadsleden en twee raadscommissie leden vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Hebt u vragen, wilt u signalen afgeven of problemen aankaarten neem dan gerust contact met hen op.


 
Marianne Laumann
fractievoorzitter

Is tevens lid van de commissie Burgers en Samenleving

Tel.nr: 06-58987478

Email: wolfje020@hotmail.com

Haar aandachtsgebieden zijn:

  • Arbeidsvoorziening en arbeidsmarkt; sociale zekerheid; integratiebeleid; welzijn en sociaal- cultureel werk (bibliotheek, gemeenschapshuizen, vrijwilligerswerk); maatschappelijke participatie en zorg; volksgezondheid en doelgroepenbeleid; onderwijs en educatie; jeugd.

 
Jos piefer

Foto: SP

Is tevens lid van de Commissie: nog nader te bepalen

Tel.nr: 06-11500946

Email: j.piefer@kerkrade.nl

 

Zijn aandachtsgebieden zijn:

  • Bouwen en wonen (ruimtelijke ordening, wonen, wijkontwikkeling, natuur, landschap en groen); verkeer en vervoer (infrastructuur algemeen, automobiliteit, openbaar vervoer, fiets/voetganger); milieu (milieubeheer, afval, reiniging); economie en toerisme (werkgelegenheid, revitalisering bedrijventerreinen, toerisme); kunst en cultuur (culturele evenementen, culturele verenigingen, exposities, muziekonderwijs); water; beheer en onderhoud (riolering, wegen, straten, pleinen, verkeersinstallaties, gemeentelijke gebouwen, begraafplaatsen, groenvoorzieningen, onderhoud sportaccommodaties en recreatieve voorzieningen, geo-informatie).

 
carin wevers

Is lid van de Commissie: nog nader te bepalen

Tel.nr: 06-28679379

Email: c.wevers@kerkrade.nl

 

Haar aandachtsgebieden zijn:

  • Algemene bestuurlijke aangelegenheden; veiligheid en handhaving (openbare orde algemeen, rampenbestrijding, criminaliteitspreventie, handhaving en toezicht, uitvoering bijzondere wetten en plaatselijke verordeningen); publiekszaken; internationale betrekkingen; grensoverschrijdende samenwerking (Eurode/EuRegio); intergemeentelijke samenwerking (Parkstad Limburg); financieel beleid op hoofdlijnen; informatievoorziening en automatisering; personele aangelegenheden raadsgriffie; algemene rechtsbescherming; PR en marketing; communicatie; evenementen, markten en kermissen; sport en recreatie; ontwikkelingssamenwerking.

U bent hier