h
1 september 2018

Nieuwsbrief - Jaargang 1 - Nummer 4

Het wordt een “hete herfst”. Het sociale verzet in Kerkrade is begonnen en krijgt steeds meer vorm. Lees meer hierover en over andere actuele, lokale, zaken in onze vierde nieuwsbrief.

Lees verder
13 augustus 2018

Golfbaanplannen Rolduc vanonder het stof vandaan

Foto: Frank Verdel

Initiatiefnemers zoeken publiciteit.Wat al langere tijd sluimerde is nu realiteit: de initiatiefnemers van de golfbaan hebben hun aloude plannen nieuw leven ingeblazen en gepresenteerd aan de pers. In de Limburger staat een artikel onder de noemer ‘Plannen Golfbaan Rolduc nog springlevend’.

Lees verder
31 juli 2018

Nieuwsbrief - Jaargang 1 - NR 3

Foto: SP
 

We gaan door...

Lees verder
20 juli 2018

Sluiting van Pietershof? Pietershof moet openblijven.

Foto: SP

De vrijwilligers van Pietershof werden opgeschrikt met het bericht van wethouder Jongen (PVDA), dat Pietershof gesloten zal worden.De SP is van mening dat Pietershof inmiddels door al die activiteiten van  vrijwilligers is uitgegroeid tot een goed functionerend wijkcentrum.  Pietershof moet behouden blijven. De SP ondersteunt daarom met woord en daad de actiegroep: Behoud "In Jodsnaam" Pietershof Chèvremont​ en roept anderen op dit ook te doen.

Lees verder
20 juli 2018

SP motie om bezuinigingen niet alleen bij de burgers neer te leggen van tafel geveegd!!!

Foto: SP

De overheid heeft bij de zogenaamde decentralisaties flink bezuinigd, maar Kerkrade heeft daarnaast de afgelopen jaren tientallen  miljoenen  (die meestal moesten worden geleend) aan projecten (STENEN) uitgegeven. Alleen al het centrumplan kostte €47 miljoen. Nu blijkt dat Kerkrade te veel heeft uitgegeven en jaarlijks miljoenen moet bezuinigen. Het  college heeft, ondanks felle protesten van de SP,  besloten om alle tekorten in het sociale domein ook te bezuinigen binnen het sociale domein. Daardoor zullen deze miljoenen bezuinigingen leiden tot een enorme kaalslag bij de voorzieningen voor mensen.  Het college wenste niet, zoals ook in andere gemeenten gebruikelijk is, hiervoor naar andere bezuinigingsmogelijkheden buiten het sociaal domein te kijken. De SP wil wél dat men bij de bezuinigingen ook kijkt naar bezuinigingen buiten het sociaal domein die de mensen niet rechtstreeks raken, Zoals bijvoorbeeld minder geld aan evenementen uitgeven. Een motie met die strekking werd echter door  Burgerbelangen, PVDA, CDA, VVD en ook de Ouderenpartij Kerkrade van tafel geveegd. Maar dat betekent niet het einde van dit verhaal. Het “Sociaal Verzet” in Kerkrade groeit.

Lees verder
17 juli 2018

Dubbele Keek op de SP (Kerkrade) week – 27 & 28

Foto: SP

“De 2e viool…?”
De afgelopen weken waren en zijn de zorgen om de schatkist hoofdthema voor SP Kerkrade. Bij de laatste raadsvergadering waren belangrijke thema’s warende voorjaarsnota van 2018, de jaarrekening van 2017 en het afschaffen van de WTCG gelden (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten). Waar we als SP Kerkrade in ons verkiezingsprogramma, maar ook zeker de jaren daarvoor, waarschuwen voor een uiterst fragiele en ongezonde financiële situatie voor onze mooie gemeente komt dit verontrustende beeld steeds  meer en meer aan de oppervlakte.

Lees verder
14 juli 2018

Minister Wiebes (VVD) wil net als zijn voorganger Kamp (VVD) geen schadevergoeding voor mijn(water)schade.

Bovendien wil hij liever geen jurisprudentie over deze kwestie. Hier een citaat uit artikel Minister wil niet wijken: mijnschade blijft verjaard in De Limburger en geschreven door Wiel Beijer: Geen millimeter wil minister Eric Wiebes wijken. Mijnwet is Mijnwet. In die wet staat dat mijnschade na dertig jaar niet meer verhaald kan worden. Tenzij de rechter anders beslist. Indien de bestuursrechter in Roermond aldus zou besluiten, dan hoopt VVD-minister Eic Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in de gelegenheid te worden gesteld alsnog te beoordelen of schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen. Deze zaak leent zich volgens hem namelijk niet voor een directe finale rechterlijke uitspraak. De minister wil liever (nog) geen jurisprudentie in de mijnschadeverjaring. Einde Citaat.

Lees verder
12 juli 2018

Concert Guido Dieteren Kerkrade: Weer gratis kaartjes voor de raadsleden!

Het profiteren over de rug van de burgers van Kerkrade kent geen grenzen voor het college en de coalitie.  Vorig jaar heeft de SP al geprotesteerd tegen de gratis kaartjes die het college ter beschikking stelt aan de raadsleden voor het optreden op de markt van Guido Dieteren. Na alle tumult dacht de SP dat het college wellicht respect zou tonen voor de burgers van Kerkrade, maar niets is minder waar.

Lees verder
7 juli 2018

Zorgen over financiële situatie toegenomen

Foto: SP

Na alle juichverhalen van het college hoe geweldig het in Kerkrade wel zou gaan, blijkt nu na de verkiezingen dat de kritiek van de SP van de afgelopen jaren volledig terecht was. In het hoofdlijnenakkoord voor de nieuwe coalitie staat vermeld dat we nu de vruchten plukken van het beleid in de voorgaande jaren. Dat blijkt nu inderdaad het geval. De nieuwe coalitie heeft dit waarschijnlijk opnieuw bedoeld als een juichverhaal, maar de cijfers laten zien hoever het gevoerde beleid Kerkrade voor nu en de komende jaren in de financiële problemen heeft gebracht en dat we nu inderdaad de zure vruchten van het gevoerde beleid plukken. De SP heeft jarenlang gewaarschuwd tegen het telkens weer uitgeven van vele miljoenen, waarvoor de financiële middelen ontbraken.

Lees verder
6 juli 2018

Coalitiepartijen schrappen jaarlijkse uitkering van €125 uit WTCG-gelden

Foto: SP

Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD snoeien al dit jaar.  De SP was fel tegen dit voorstel en Marianne Laumann hield een vlammend betoog dat u hieronder kunt zien. Tijdens de commissievergadering bleek al dat Burgerbelangen, CDA en VVD weinig woorden nodig hadden om akkoord te gaan met dit voorstel. Tot onze teleurstelling ging tijdens de raadsvergadering de PvdA - de partij die zich zo graag sociaal noemt - ook akkoord en hielp hiermee dit voorstel aan meerderheid, waardoor de 125 euro niet alleen in volgende jaren, maar al vanaf dit jaar niet meer wordt uitbetaald.

Lees verder

Pagina's