h

Democratie Kerkrade onder druk, coalitie weigert te spreken over bezuinigingen

16 november 2018

Democratie Kerkrade onder druk, coalitie weigert te spreken over bezuinigingen

Vandaag 16 november is het de dag van de lokale democratie. Een mooie gelegenheid om te kijken naar het politieke proces in Kerkrade. Uit de laatste raads- en commissievergaderingen komt naar voren dat coalitie- en oppositiepartijen totaal verschillende visies hebben op het begrip democratie.

Voor de coalitiepartijen betekent democratie de macht van het getal. Tevoren intern met het college en de coalitiepartijen afstemmen opdat de vergadering in de raadszaal slechts een formaliteit betreft.
Voor de oppositie betekent democratie invulling geven aan het duale stelsel binnen de gemeentepolitiek. Het college bestuurt en de raadsleden controleren het bestuur en stellen de kaders. Dit duale stelsel is ingevoerd om het proces transparant te maken, te voorkomen dat bestuurders vooraf afstemmen met de coalitiepartijen en in de raad het gesprek in de volle breedte wordt gevoerd.

De Kerkraadse praktijk
Tijdens de laatste commissievergadering Burgers en Samenleving is de publieke tribune gevuld met mensen die belangstellend het debat willen volgen. Op de agenda staat de nota ‘Grip op de Toekomst’ een ambtelijk stuk met bezuinigingsvoorstellen binnen het sociaal domein. De oppositiepartijen Ons Kerkrade, SP, Lokaal Alternatief en Ouderenpartij Kerkrade hebben dit stuk met veel pijn en moeite op de agenda gekregen om het in deze vergadering te bespreken. Drie partijen en organisaties (FNV, GroenLinks en Alliantie Sociaal Verzet Kerkrade) hebben sprekers afgevaardigd om gebruik te maken van spreekrecht om hun aanbevelingen te doen over dit stuk. Een boeiende vergadering kan beginnen.
Maar tijdens het vaststellen van de agenda stelt coalitiepartij VVD voor dit belangrijke stuk meteen van de agenda af te voeren. Het betreft immers een ambtelijk stuk dat later in de raad behandeld kan worden als het college voorstellen uit dit stuk heeft verwerkt in de dan voorliggende najaarsnota. De andere coalitiepartijen stemmen hier snel mee in.
De meerderheid spreekt zich uit om niet te spreken!
Dit tot grote teleurstelling van de complete oppositie en bijna de gehele publieke tribune.

Visie op democratie
De publieke tribune stroomt terstond leeg, gevolgd door de oppositiepartijen. De visie van de coalitie op democratie: De macht van het getal! VVD-fractievoorzitter De Groot verklaarde in een eerdere raadsvergadering het volgende aangaande de werkwijze in de raadszaal: ‘Bedoel je met ondemocratisch: als ze het niet met me eens zijn dan is dat geen democratie? Nee, wij nemen besluiten op basis van democratie:
De meerderheid beslist!’ Duidelijke taal!
Burgerbelangen, de grootste coalitiepartij voegt daar trots aan toe: ‘Wij vergaderen niet om te vergaderen!’ Zij hebben vooraf contact met het college en gaan akkoord met het college. ‘Geen reden om de tijd in de raadszaal vol te praten. Dat laten we aan andere partijen over!’, aldus mevrouw Moberts van Burgerbelangen tijdens diezelfde raadsvergadering.
PvdA’er Van Drunen geeft in zijn betoog over het schrappen van ‘Grip op de Toekomst’in de commissie aan dat de voorstellen uit dat stuk door het college worden verwerkt in de najaarsnota. Hij verklaart: ‘Het debat zal dan gaan over de feitelijke collegevoorstellen en niet over veronderstellingen en halve waarheden die alleen maar worden geponeerd om mensen op te jutten of bang te maken. Kortom: spreken in de commissie over een ambtelijk stuk dat in opdracht van de raad is opgesteld wordt door de PvdA gekwalificeerd als ‘halve waarheden’ en ‘stemmingmakerij’.

Geschokt door de democratie
VVD-fractievoorzitter De Groot komt tijdens de rondvraag van de commissievergadering terug op de gang van zaken: ‘Ik ben vanavond geschokt door de democratie zoals die vandaag getoond is in deze commissie. Ik vond dit een bijna vooropgezet plan!’ Hij doelt op het weglopen van de oppositie.
Een typisch geval van projectie. Niet het opstappen van de oppositie, laat staan dat van de publieke tribune is gepland, maar juist het niet willen spreken over bezuinigingen is tevoren geregisseerd. Want na het ‘spontane’ verzoek van de VVD de agenda aan te passen, reageerden de overige coalitiepartijen ‘spontaan’ middels het oplezen van een tevoren opgesteld schriftelijk verhaal!

Democratie in ere houden
Dichttimmeren van beleidsvoorstellen, tevoren lijntjes leggen met het college, ondoorzichtige achterkamertjespolitiek. Zoals aangegeven, het duale stelsel waarbij de het college bestuurt en de raad controleert is juist bedoeld om dit soort praktijken te voorkomen. Democratie is gebaat bij een open discussie in de politieke arena die daar speciaal voor is ingericht: de raadszaal.
We roepen het college van burgemeester en wethouders en alle raadsleden op het democratisch proces in onze mooie gemeente in ere te houden. In het belang van alle burgers van Kerkrade.

 

Reactie toevoegen

U bent hier