h

Raad en College

1 december 2017

SP Kerkrade dient amendement in voor verbetering van het taxatieproces van de woningwaarde in Kerkrade!

Tijdens de raadsvergadering kwam aan de orde dat de gemeenten die de inning van de gemeentelijke belastingen aan BSGW hebben overgedragen aan de gezamenlijke regeling €1,6 miljoen moeten bijpassen voor gerechtskosten door het aanpassen van de begroting van BSGW. Dit bedrag is mede ontstaan  door de vele gegronde bezwaren tegen de hoogte van de OZB aanslag (woningwaarde). Ook Kerkrade moet stevig bijbetalen. BSGW vroeg hier aanvullend budget voor. Het college stelde de gemeenteraad voor om de BSGW te laten weten dat er geen bedenkingen zijn tegen deze begrotingswijziging.

Lees verder
27 oktober 2017

Kerkrade: Ons toekomstperspectief en onze zorgen.

Foto: Ernst Peters

Marianne Laumann hield tijdens de algemene beschouwingen een betoog over hoe de SP de toekomst van Kerkrade ziet. Dat toekomstperspectief is voor ons het doel waar wij de komende jaren naar willen streven.  Maar ook leverde ze veel feiten en cijfers, waaruit blijkt dat we dit mooie doel nog lang niet hebben bereikt. Integendeel, ze liet zelfs zien dat Kerkrade in veel landelijke lijstjes helemaal, of bijna helemaal onderaan bungelt. Het beleid van de partijen die al vele jaren de dienst uitmaken in Kerkrade, met name Burgerbelangen en PVDA en recentelijk ook de VVD,  Lokaal Alternatief en de Ouderenpartij Kerkrade als gedoger van de coalitie, heeft de nu al tientallen jaren oude en structurele problemen onvoldoende  kunnen verbeteren.  Nog triester is dat onder verantwoordelijkheid van de eerste VVD wethouder financiën ooit in Kerkrade, zoals de VVD hem graag noemt, de financiële situatie van de gemeente enorm verslechterd is omdat tientallen miljoenen aan grote (en volgens ons te dure) projecten is uitgegeven, waardoor na de verkiezingen miljoenen moeten worden bezuinigd. De wethouder spreekt elk jaar van “sluitende begrotingen”, maar iedereen kan zien dat de financiële reserves van de gemeente elk jaar in rap tempo afnemen. Bovendien leent Kerkrade elk jaar weer miljoenen. In 2018 zal Kerkrade meer dan 100 miljoen hebben geleend. Natuurlijk kost dat ook elk jaar weer vele miljoenen aan rente en aflossing, die we daardoor niet aan de inwoners van Kerkrade kunnen besteden. U kunt onder aan dit artikel de complete tekst van de toespraak lezen.

Lees verder
24 augustus 2017

Komt er een grote, maar door de gemeente niet gewenste winkelboulevard, aan de Euregioweg in Kerkrade?

Hoewel het nieuws bij het college kennelijk al iets langer bekend was, vernamen wij pas uit de krant dat er een aanvraag voor een grote winkelboulevard is ingediend aan de Euregioweg tussen Kerkrade en Heerlen, op Kerkraads grondgebied. Het college heeft de raad hierover tot nu toe  (25-8-2017) nog steeds niet ingelicht. Het oude bestemmingsplan stond een dergelijke activiteit niet toe. Begin Juli 2017 werd in de raad de eerste stap gezet om het bestemmingsplan aan te passen.  Daar het oude  bestemmingsplan al in 2013 is vervallen en niet tijdig is vernieuwd, zit Kerkrade nu met deze aanvraag in haar maag.  Daar deze winkelboulevard tevens in strijd is met de afspraken met de buurgemeenten, zijn ze ook daar bepaald niet blij met deze ontwikkeling.  Wethouder Weijers (Burgerbelangen) liet gisteren in de krant weten, dat Kerkrade er alles aan gaat doen om deze winkelboulevard te voorkomen. Grote vraag op dit moment is of dat, ook juridisch gezien, nog mogelijk is. Wij vragen ons af welk staartje, of beter gezegd staart, dit gaat krijgen. In het nieuwe winkelcentrum in het centrum van Kerkrade dat binnenkort wordt opgeleverd, zijn nog steeds een behoorlijk aantal winkels te huur. Op concurrentie van een grote winkelboulevard in dezelfde gemeente zit men daar waarschijnlijk niet te wachten. De door de SP gestelde vragen treft u hieronder aan.

Lees verder
10 maart 2017

11 Meter hoog kunstwerk Kerkrade, deel 2.

Het feit dat de landelijke campagne op volle toeren draait neemt niet weg, dat we ons ook volledig inzetten voor Kerkrade. Afgelopen maandag hebben we nieuwe vragen gesteld aan het college over het nieuwe  11 meter hoge beeld van Kerkrade. Het beeld van 11 meter hoog,  gaat Kerkrade minimaal €65.000,- kosten en misschien nog meer. Ondanks uitspraken dat dit kunstwerk de inwoners van Kerkrade niets zou gaan kosten, staat nu al vast dat de bijkomende kosten van minimaal € 65.000,- door de gemeente , de inwoners dus, moeten worden gedragen, en dat in de meest gunstige situatie als alle 100 replica’s met een prijs van €3000,- worden verkocht. Mocht dat niet het geval moet er naar alle waarschijnlijkheid nog meer worden bijgelegd.   Het feit dat het 11 meter hoge beeld dat in het centrum van Kerkrade moet verrijzen en dat de gemeenteraad hierover niet is geïnformeerd, was voor SP Kerkrade reden om nader onderzoek te doen. We kwamen zaken tegen die wij niet zonder meer konden verklaren en hebben hierover opnieuw vragen gesteld. Hieronder treft u een samenvatting van de door onze fractie gestelde vragen aan.

Lees verder
24 februari 2017

Motie van CDA om centrumplan toch op tijd af te bouwen afgewezen.

Onlangs heeft wethouder Wiermans (Burgerbelangen) laten weten dat het nieuwe centrum van Kerkrade niet klaar zal  zijn bij de start van het WMC deze zomer. Tijdens de behandeling van het onderdeel "cultuurcluster" van het centrumplan, in december 2016, waar nog even 7.2 miljoen extra op tafel moest komen, heeft de SP nog gevraagd of de totale planning “klaar voor WMC” nog haalbaar was. Dat werd bevestigd.

Lees verder
17 februari 2017

Van wie is Kerkrade van burgemeester Som of van de burgers?

De SP over het standpunt van Kerkrade over de herindeling. Dinsdag 14 02 stond er een ingezonden brief in het Limburgs Dagblad van meneer Huppertz uit Kerkrade over het eigenmachtig optreden van burgemeester Som inzake de herindeling. Meneer Huppertz is net als wij verbijsterd over het gebrek aan overleg en hij vraagt zich terecht af ‘of we als burgers nu blij moeten zijn met het besluit van Som dat ‘we niet willen discussiëren over de herindeling omdat het niet aan de orde zou zijn’. Huppertz vraagt zich net als wij af wie Som hier toch kan bedoelen met ‘we’, want noch de raad en al helemaal niet de burgers van Kerkrade is ook maar gevraagd naar hun standpunt in deze kwestie.

Lees verder
3 februari 2017

Waarom worden de problemen in Kerkrade niet aangepakt ( Deel2)

Naar aanleiding van ons artikel gisteren,  beloofden we u een nadere toelichting.  Alle omliggende gemeenten hebben een raadsbrede discussie gevoerd of er wel of niet meegegaan moet worden met de herindeling. Maar dat is eigenlijk nog helemaal niet aan de orde. Gedeputeerde Koopmans heeft aangegeven dat hij het roer over gaat nemen m.b.t. herindeling, maar dat lijkt ons geenszins de goede richting tot herindeling.We moeten als burger niet zomaar voor het blok worden gezet.  Nee, we moeten ons eerst eens verdiepen in de voordelen en zeker ook in de nadelen. Kerkrade heeft het financieel zeer moeilijk. Maar is dat een reden voor herindeling?

Lees verder
22 oktober 2016

De nieuwe stenen van het centrum Kerkrade worden betaald door ontslagen bij de welzijnsinstellingen.

SP bijdrage Algemene beschouwingen 2016.Vorig jaar werd in Kerkrade,  willens en wetens,  in enkele weken tijd een verlies van meer dan  €10 miljoen gerealiseerd bij de aankoop en verkoop van de gebouwen en gronden voor het centrumplan (SP was als enige partij tegen) en er werd voor meer dan € 1 miljoen nieuwe straatstenen in het centrum gelegd omdat dat mooier zou zijn.  Nu blijkt dat maar liefst € 2,9 miljoen wordt bezuinigd op welzijnsinstellingen. Dat is meer dan een kwart van het budget. Dat zal ongetwijfeld tot veel ontslagen leiden. Daarnaast stond Marianne Laumann tijdens de algemene beschouwingen stil bij het feit dat dit college nu al jaren “sluitende begrotingen” presenteert, maar dat men wel verzwijgt dat deze begrotingen sluitend worden gemaakt, door iedere keer de reserves aan te tasten. Verder besteedde ze aandacht aan het leegbloeden van de wijken, de Campus, het niet  in de raad bespreken van het collegeprogramma, het concert van Guido en de veelvuldige fotomomenten van de wethouders en nog veel meer. Natuurlijk droeg de SP ook betere alternatieven aan.

Lees verder
7 oktober 2016

SP: College Kerkrade neemt de mening van de burgers niet serieus.

Foto: SP

Deze woorden sprak SP raadslid Ad van Beek uit bij de bespreking van het burgeronderzoek 2013. Hij noemde de afhandeling hiervan door het College respectloos naar de burgers en de raad.  Het burgeronderzoek 2013 was in juni 2014 al beschikbaar. Pas in maart 2016 werd dit notabene ter kennisneming naar de raad gestuurd. Nette woorden om te zeggen doe er maar niets mee! Zo ga je, volgens de SP, niet om met de mening van de 1823 Kerkradenaren,  die de moeite hadden genomen  om een uitgebreide vragenlijst in te vullen.  De SP nam daar als enige partij geen genoegen mee en  eiste dat dit stuk op de agenda werd gezet en besproken kon worden. Pas na driemaal aandringen stond het stuk dan nu uiteindelijk op de agenda, met een teleurstellend resultaat!

Lees verder
22 augustus 2016

SP raadsleden weigerden vrijkaarten concert Guido Dieteren.

Foto: Ernst Peters / smiley boos

Raadsleden en college B&W profiteren van concert Guido Dieteren. Het concert van Guido Dieteren toont weer eens duidelijk aan wiens belangen de coalitie en het college van B&W nu eigenlijk dienen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier