h

Is het Centercourt de juiste oplossing voor de gezondheidsproblematiek in Kerkrade?

22 september 2019

Is het Centercourt de juiste oplossing voor de gezondheidsproblematiek in Kerkrade?

Foto: SP

Het is al tientallen jaren bekend dat de gezondheid van de Kerkradenaren te wensen over laat. Zeker als we die vergelijken met het gemiddelde in Nederland en ook in vergelijking met andere gemeenten in deze regio. De gezondheid in onze provincie is gemiddeld het slechtste van heel Nederland. De gezondheid van mensen in Parkstad, met het accent op Heerlen en Kerkrade, is gemiddeld weer het slechtste van Limburg. Het is goed om dit eindelijk onder ogen te zien en aan te pakken door een goed beleid en goede maatregelen. De SP pleit al jaren om de structurele problemen aan te pakken. We zijn dus blij dat deze problemen eindelijk serieus worden opgepakt. De grote vraag is echter of het neerzetten van een € 42,5 miljoen kostend gebouw, genaamd Center Court, de juiste aanpak is van deze problematiek. 

Om dit probleem aan te pakken moet goed onderzocht worden wat onze ambitie is, waar de problemen zitten, wat de oorzaken zijn en wat adequate maatregelen zijn om de problemen aan te pakken. Daarvoor moeten we weten hoe de gezondheid ervaren wordt in Nederland, in Limburg en in Kerkrade. Onderzoek door CBS en anderen laat zien dat in Nederland de gezondheid van mensen gemiddeld door 75,6% als goed of zeer goed wordt ervaren, in Limburg is dat gemiddeld 71,6%. Dat is 4 % verschil en lijkt niet zo groot. Toch is er voldoende reden om daar iets aan te doen. 

Als we beter naar de cijfers kijken dan zien we enkele opmerkelijke verschillen. Kijkend naar de doelgroep van 19 tot 65-jarigen dan ervaart 79,5% van de Nederlanders zijn/haar gezondheid als positief. In Limburg is dat 77,4%.  Bij de doelgroep 65 plus zien we echter compleet andere cijfers. Bij deze doelgroep zijn de percentages als volgt: Nederland 62,4% en Limburg 55,6% Dat is wel een aanzienlijk verschil. Kerkrade kent vergelijkbare cijfers. Conclusie is dus dat tot 65 jaar de gezondheidsverschillen niet zo groot zijn, maar dat met name 65+ers in een behoorlijke achterstand qua gezondheid hebben.

Opmerkelijk is dat in het plan Center Court met name wordt geadviseerd om in te zetten op de jeugd. Elke school zou wekelijks moeten deelnemen aan activiteiten van het Center Court, mede ook om het exploitabel te maken. Gezien het vorenstaande, dat met name het accent van de problematiek bij ouderen ligt, is dit niet de meest goede weg. Mede gelet op het feit dat vele ouderen met gezondheidsklachten kampen, ligt een aanpak dicht in de buurt, of per wijk, het meest voor de hand.  

Dan komt vervolgens de vraag over het al dan niet bouwen van een Center Court aan de orde. 

Uit diverse onderzoeken blijkt, dat het nut en de noodzaak van het bouwen van het Center Court voor een goede aanpak van deze gezondheidsproblematiek niet nodig  is. In deze situatie, en zeker gelet op de penibele financiële situatie van Kerkrade, is het bouwen van het Center Court een overbodige luxe die Kerkrade zich niet kan veroorloven. Wij willen dat de gezondheidsproblematiek wordt aangepakt, waarbij het accent ligt op de ouderen, met een wijkgerichte aanpak.  Het bouwen van een Center Court raden wij af omdat nut en noodzaak volledig ontbreken. 

Bovendien is er een relatie tussen armoede en gezondheid. Onderzoekers van de universiteit Maastricht stellen:

“Over de relatie tussen armoede en gezondheid bestaan enkele algemene uitgangspunten. Je kunt zeggen: hoe armer, hoe ongezonder. Omgekeerd kan ook de stelling ook gehanteerd worden: hoe ongezonder, hoe armer”. 

Het gemiddelde gezinsinkomen in Kerkrade is ongeveer het allerlaagste van heel Nederland. Hierdoor kent Kerkrade veel armoede. Dat heeft ook invloed op de gezondheid. Daaraan zou in Kerkrade dus meer dan gemiddeld aandacht besteed moeten worden.

Het verbaast ons dan ook zeer dat Kerkrade in het nieuwe “beleidsplan armoede en Schulden” , zoals het college nu aan de raad voorstelt, nauwelijks nieuwe maatregelen op het gebied van armoedebestrijding zijn opgenomen en dat terwijl  de armoede in Kerkrade zeer groot is. Bovendien stelt het college voor om de regie op de hele uitvoering van de schuldhulpverlening  uit te besteden aan de KBL, terwijl Kerkrade er enige jaren geleden nog  voor koos om deze regie weg te halen bij de Kredietbank en weer bij de gemeente te leggen, om er zo weer meer vat te krijgen op de schuldhulpverlening en er een betere sturing aan te kunnen geven. 

Kerkrade kent veel problematieken, maar het bouwen van gebouwen die tientallen miljoenen kosten is daarvoor niet de oplossing. Integendeel zelfs. Het geld dat aan deze gebouwen en hun exploitatie moet worden uitgegeven kan niet meer worden besteed aan echte oplossingen voor deze problematieken. Daarbij komt nog dat de rente op de financiering van het bouwproject Center Court wordt betaald door de burgers, doordat de gemeente de OZB-belasting met 5% verhoogd en volgend jaar daarbovenop nog eens met 5%. Dat is een sigaar uit eigen – lege – doos.  Bovendien  zijn de woonlasten voor de inwoners van Kerkrade de laatste jaren al de pan uit gerezen en komt deze verhoging van de OZB met 10% daar nog eens bovenop. 

In Kerkrade moet structureel worden gewerkt om de sociaaleconomische structuur, die sinds de mijnsluitingen zwak is, te verbeteren. Dat begint met het aanbieden van goed en volwaardig middelbaar en hoger onderwijs in Kerkrade, voldoende werk met een beloning van minstens minimumloon en een goed beleid om iedereen te laten participeren. Kortom er is veel werk aan de winkel in Kerkrade, laten we het oppakken en ons geld uitgeven daar waar het effect heeft en waar het meest ten goede komt aan onze inwoners.

Het bouwen van een Center Court voor € 42,5 miljoen staat daar haaks op. Niet doen dus. 

a.s. woensdag, 25 sep., is er een openbare raadsinformatie-avond in het gemeentehuis van Kerkrade. Aanvang is om 18.00 uur en iedereen is welkom. We zijn benieuwd of nu eindelijk wel concrete informatie verstrekt wordt omtrent dit mega-project.

Reactie toevoegen

U bent hier