h

Eric Smaling SP dient motie in om verjaring mijnschade tegen te gaan.

27 april 2015

Eric Smaling SP dient motie in om verjaring mijnschade tegen te gaan.

Het stoppen van de pompen die het mijnwater wegpompen is een nieuw feit..

Eric
Smaling (SP) heeft 22 april een motie ingediend om verjaring van mijnschade tegen te gaan. Stoppen van de pompen is een nieuw feit.

34 041Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de
economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr.
2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178)

Nr. 31 MOTIE VAN HET LID SMALING
Voorgesteld 22 april 2015
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in Limburg zich het verschijnsel voordoet dat de bodem niet zakt maar stijgt als gevolg van het stijgende mijnwater; overwegende dat als gevolg van de stijgende bodem er schade optreedt aan onder meer woningen, gebouwen en
infrastructuur; overwegende dat deze nieuwe schade met name optreedt sinds het stopzetten in 1994 van het wegpompen van het mijnwater; van
mening dat hier sprake is van een nieuw feit en dat de wettelijke verjaringstermijn gekoppeld dient te worden aan dit nieuwe feit; spreekt uit dat deze nieuwe schade wordt uitgezonderd van de algemene verjaringstermijn totdat de resultaten van het thans lopende onderzoek bekend zijn, en in het bijzonder wat precies de oorzaak is van de
stijgende bodem en de als gevolg daarvan optredende schade, en gaat over tot de orde van de dag. Smaling 

 

Surface deformation in the Zuidregion, observed by satellite radar interferometry.
A time history between 1992 and 2001 using the satellites ERS-1 and ERS-2 is used.
The uplift signal is related to rising water tables after ceased coal mining in the 1970's.

Reactie toevoegen

U bent hier