h

Verkiezingsprogramma SP Kerkrade 2014-2018

16 januari 2014

Verkiezingsprogramma SP Kerkrade 2014-2018

Hoe is het nu in Kerkrade?

Kerkrade zit in de hoek waar de klappen vallen.

De bevolking krimpt al jaren en onder andere daardoor wordt de financiële situatie steeds zorgwekkender. Het hoger middelbaar onderwijs, het ziekenhuis, veel winkels in de wijken en verzorgingscentra zijn verdwenen.

Het werkloosheidspercentage van meer dan 13%  en de kinderarmoede van 12,5 %  zijn bijna het hoogste van Nederland en het gemiddelde gezinsinkomen en de gemiddelde huizenprijzen zijn de laagsten van Nederland.

Er zijn steeds minder betaalbare huurwoningen.

De provincie wil een autoweg dwars door de stad en dwars door natuurgebieden aanleggen.

Voor Kerkrade dreigen ernstige gevolgen van aanstaande  bezuinigingen van het VVD/PVDA-kabinet.

Wat wil SP Kerkrade bereiken?

Kerkrade moet een stad zijn waar het goed leven is. Een stad met betaalbare woningen, met voldoende werk en scholingsmogelijkheden. Een solidaire stad waarin mensen die niet zelfstandig kunnen functioneren toch menswaardig kunnen leven. Een stad met aandacht voor het culturele erfgoed. Een stad met een bloeiend verenigingsleven,  met mogelijkheden om sport te beoefenen  en waar het goed uitgaan en vertoeven is.

Een stad waarin de middenstand kan floreren en waarin de mensen zich  veilig voelen.  Een stad waarin aandacht is voor natuur en milieu en waarin duurzaamheid vanzelfsprekend is.  Een stad die toeristen, ook uit het buitenland, weten te vinden.

Hoe gaan wij Kerkrade veranderen?

Dit zijn de hoofdpunten van ons programma:

  1. Werk en inkomen voor iedereen; wie niet kan werken krijgt waar nodig hulp.
  2. Betaalbare woonlasten, voldoende betaalbare huurwoningen.
  3. Betaalbare zorg in de buurt.
  4. Steun voor het verenigingsleven.
  5. Een gezonde financiële aanpak.

Wilt u ook verandering doe met ons mee, stem SP.
Laat dan vooral uw stem niet verloren gaan.

Wij hebben goede en enthousiaste SP kandidaten klaar staan die dit gaan doen.

Het SP Kerkrade programma op hoofdlijnen:

1 Zorg

De landelijke overheid stoot meer en meer zorgtaken af. De uitvoering van WMO, jeugdzorg en Wajong komt bij gemeentes te liggen zonder dat de overheid daarvoor voldoende gelden ter beschikking stelt. Gemeentebesturen hebben de neiging door de landelijke overheid verstrekte budgetten aan te wenden voor zaken waar deze niet voor bedoeld zijn. De SP zegt: Geld voor de zorg is voor de zorg en blijft voor de zorg.

2 Economie, werk en inkomen

Werk zorgt voor voldoening en bestaanszekerheid. De werkgelegenheid in Kerkrade bevindt zich al jaren op een zorgelijk niveau. De werkgelegenheid kan versterkt worden door samenwerking in de regio en Euregio. Verder uitbouwen van toerisme kan daarbij ook een belangrijke rol spelen. Ontplooi daarbij ook activiteiten zodat onze Duitse buren Kerkrade weten te vinden.

De Sociale Werkvoorziening moet verdedigd worden zowel tegen een kortzichtig en harteloos lokaal aanbestedingsbeleid als tegen aanslagen van het kabinet.

3 Uitkeringen en minima

De SP krijgt veel vragen van mensen die een uitkering moeten aanvragen en van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het is onacceptabel dat door trage uitvoering van regelgeving schulden ontstaan om in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. Armoede wordt bestreden door te zorgen dat iedereen gebruik kan maken van beschikbare regelingen. De gemeente moet veel meer het initiatief nemen om te informeren over regelingen ten behoeve van minima. De gemeente moet actief wijzen op mogelijkheden tot kwijtschelding van OZB en reinigingsrecht, op de mogelijkheid tot het aanvragen van bijzondere bijstand en zorgtoeslagen en moet schuldhulpverlening intensiveren. Achterstanden en wachtlijsten dienen met spoed te worden weggewerkt.

Arbeidsbemiddeling is een taak van de overheid. Een website en een elektronische arbeidsmap voldoen niet aan onze definitie van effectieve arbeidsbemiddeling.

Wij zijn tegen gedwongen vrijwilligerswerk met behoud van uitkering.  Dit vrijwilligerswerk verdringt banen.

Het is een schande dat mensen aangewezen zijn op een voedsel- en kledingbank. Voedselbanken moeten in een land als Nederland en in een stad als Kerkrade niet nodig zijn. Zolang voedsel- en kledingbank toch nog nodig zijn willen wij samen met gemeente Landgraaf onderzoeken hoe deze gesteund kunnen worden.

De SP gaat de mogelijkheid onderzoeken van collectieve contracten met bijvoorbeeld energiebedrijven en zorgverzekeringen om tarieven te verlagen en het graaien te ontmoedigen.

4 Midden- en kleinbedrijf

Binnen zijn beperkte mogelijkheden moet de gemeente het plaatselijk midden - en kleinbedrijf steunen. De SP wil in bestaande bedrijventerreinen investeren liever dan steeds nieuwe terreinen te ontwikkelen.

Leegstaande bedrijfspanden in of bij het centrum kunnen, ook voor starters, ingezet worden. Voor de gemeente is hier een sturende en stimulerende rol weggelegd.

De gemeente moet waar nodig het ondernemerschap stimuleren en waar mogelijk heffingen vermijden. Kleine ondernemers werken vaak lang en hard, leiden vaak een onzeker bestaan maar geven ook een eigen gezicht aan een gemeente.

Het beleid van de gemeente Kerkrade zou erop gericht moeten zijn om een dam op te werpen tegen grootschalige ontwikkelingen en dreigende monopolies, en te bevorderen dat een fijnmazig winkelaanbod van wijk- en buurtwinkelcentra op loopafstand blijft bestaan. Buurtwinkelcentra hebben een belangrijke sociale functie, ze bieden ouderen de mogelijkheid om langer zelfstandig te blijven wonen en leveren een flinke bijdrage aan het terugdringen van autogebruik. De SP streeft ernaar dat er makkelijker winkels in de wijken (terug)komen.

5 Wonen

Een verantwoordelijke stad zorgt voor een goed en gevarieerd woningaanbod en voor betaalbaar en ontspannen wonen voor iedereen. In Kerkrade zijn de laatste jaren veel huurwoningen in het goedkope segment gesloopt. Nieuwbouw vindt alleen in de duurdere segmenten plaats. Daarnaast wordt de huurprijs van woningen bij mutatie en renovatie altijd opgetrokken. Wij maken ons daarom zorgen over de positie van huurders.

Wijken dienen leefbaar te zijn en te blijven. Dat vereist een evenwichtige opbouw van buurten en de aanwezigheid van winkels, postkantoren of -agentschappen, bankfilialen, buurthuizen, scholen, apotheken, huisartsen en bibliotheken. De gemeente heeft een actieve rol in het vestigingsbeleid.

Woningcorporaties dienen te streven naar een woningbestand dat aansluit op de woonbehoeften van grote en kleine gezinnen, alleenstaanden, jongeren, woongroepen, senioren en mensen met beperkingen. Een gevarieerde wijkopbouw biedt bewoners meer kansen om – bij verandering van woonbehoefte - binnen de wijk door te schuiven, en versterkt daardoor de sociale structuur.

Sloop vereist ten minste ook de instemming van de meerderheid van de zittende huurders. Langdurig leegstaande koopwoningen moeten, waar mogelijk, geschikt gemaakt worden voor verhuur. De gemeente stimuleert verhuurders het energielabel van woningen te verbeteren. De gemeente spreekt verhuurders aan op achterstallig onderhoud.

6 Buurthuizen

Buurten hebben recht op buurthuizen en wat de SP betreft functioneren deze op niet-commerciële basis.

7 Ouderen

Mensen worden gemiddeld steeds ouder en we kunnen daar gewoon blij om zijn. Het is goed als ouderen zo lang mogelijk zelfstandig, al dan niet met thuishulp,  thuis kunnen blijven wonen. Als het echt niet meer anders kan kunnen ouderen rekenen op aanleunwoningen en verzorgingshuizen in hun eigen wijk. De SP is tegen de bezuinigingen op verzorgingshuizen en thuiszorg.

In de woningbouw zal meer rekening gehouden moeten worden met de veranderde samenstelling van de bevolking en de terechte wens van ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Nieuwe woningen en woongebouwen moeten voldoen aan scherpere eisen voor toegankelijkheid. Bij de toegang, inrichting en beheer van openbare gebouwen moet als uitgangspunt gelden dat iedereen van de diensten gebruik moet kunnen maken.

8 Jongeren- en jeugdbeleid en scholing

Een stad als Kerkrade kan niet zonder hoger middelbaar onderwijs. In het verleden zijn in Kerkrade beslissingen genomen zijn waar wij als SP grote moeite mee hebben.

Wij staan ervoor om voor Kerkrade een openbare school te realiseren voor havo/vwo en Gymnasium.

Een gevolg van het sluiten van de scholen voor havo/vwo en Gymnasium is dat de ouders van betreffende leerlingen opeens geconfronteerd worden met behoorlijke reiskosten als zij hun kinderen veilig naar school willen laten reizen.

Wij willen de ouders hiervoor compenseren of alternatief schoolvervoer organiseren.

De SP is voor scholen die een afspiegeling van de wijk zelf zijn. Leerlingen moeten tenminste in hun eigen wijk naar een goede basisschool kunnen gaan. Leerlingen verdrinken in gigantische schoolfabrieken. Op megascholen zijn leerlingen een nummer. De SP wil dat de omvang van scholen overzichtelijk blijft, zodat leerlingen en leerkrachten elkaar kennen en scholieren niet ten onder gaan in de schaalvergroting.

9 Financiën

De gemeente Kerkrade ondervindt net als andere gemeenten de gevolgen van de crisis en de gevolgen van het overhevelen van taken door de landelijke overheid, zonder dat hier voldoende budget tegenover staat om deze extra taken uit te voeren. Het gevolg daarvan is dat de rekening bij de bewoners en met name bij de kwetsbare groepen binnen onze gemeente neergelegd worden. Hier zijn wij als SP faliekant tegen.

In deze voor vele groepen moeilijke tijden past een sober, realistisch, maar vooral een sociaal financieel beleid. De SP vindt dat hierin geen ondersteuning van commerciële sportorganisaties en ongebreidelde bouw van winkelruimte past. Zeker gezien het feit, dat er vanaf 2014 een structureel tekort op de gemeentelijke begroting van meer dan 6 miljoen Euro per jaar zal zijn.

Kerkrade staat voor 15,6 miljoen euro garant voor Roda JC en heeft voor 12 miljoen euro panden aangekocht in verband met het centrumplan. Mocht Roda JC degraderen of mocht het centrumplan alsnog stuklopen dan is het zeer waarschijnlijk dat de burgers van Kerkrade voor deze gaten moeten opdraaien. Als het aan de SP ligt gaat de gemeente dit soort risico’s nooit meer aan.

De belastingdruk voor de inwoners van Kerkrade mag niet verder oplopen. Wij zijn er tegen dat Kerkrade onverantwoorde verplichtingen aangaat. Wij willen bij ieder raadsbesluit een kosten-batenanalyse en een financiële paragraaf.

Wij willen onderzoek naar de mogelijkheid om alle gemeentelijke bankzaken onder te brengen bij een bank die er geen bonuscultuur en exorbitante salariëring op na houdt.

10 Cultuur en sport

Cultuur moet toegankelijk en betaalbaar blijven voor het grote publiek. Daarom verdient kunst en cultuur, ook amateurkunst, ondersteuning.

De SP wil dat de gemeente een actieve bijdrage levert aan het muziekonderwijs op basisscholen.

Sport levert een belangrijke bijdrage aan meer beweging, leidt tot een betere gezondheid en een sociale bezigheid. Sport moet dus gestimuleerd worden, te beginnen bij de jeugd.

Kinderen moeten buiten kunnen spelen in een veilige omgeving. In de openbare ruimte moet daar rekening mee gehouden worden.

Sporten is duur. Veel mensen kunnen het lidmaatschap van een sportvereniging niet betalen. De gemeente moet actief zorgen dat regelingen uitgevoerd worden. Sportverenigingen worden dikwijls gerund door vrijwilligers. Vrijwilligers leveren een grote bijdrage aan de continuïteit van een vereniging. Daarom verdienen de verenigingen ook volop steun van de gemeente.

Ook recreatieve sportevenementen kunnen op de steun van de SP rekenen. Het organiseren van wijkevenementen, zoals een straatvolleybaltoernooi, moet worden gestimuleerd. Door dergelijke toernooien samen met sportverenigingen te organiseren, kan zowel de betrokkenheid met de wijk als het gevoel voor sport tot een hoger niveau getild worden. Het houden van wijkevenementen zal ten goede komen aan de leefbaarheid van de wijken en de stad. De gemeente dient hiervoor geen kosten in rekening te brengen en de nodige vergunningen ruimhartig toe te kennen.

11. Veiligheid en privacy

Politieagenten moeten zo veel mogelijk op straat werken en zo min mogelijk achter het bureau. Zichtbaarheid is belangrijk en vergroot het gevoel van veiligheid.

De SP zal zich verzetten tegen de sluiting van de politieposten. Bezuiniging op wijkagenten en wijkpolitieposten is onacceptabel. De SP wil een vaste post in Kerkrade, en uitbreiding van de handhaving, ook op milieugebied.

Steeds meer ouderen durven 's avonds in Kerkrade niet meer de straat op. Dit

is een slechte ontwikkeling. Om toch volwaardig aan de samenleving te kunnen deelnemen moet het veiligheidsgevoel bij ouderen worden vergroot. De verloedering van de wijken moet worden tegengegaan door o.a. betere verlichting. De wijkagent moet weer terug op straat. Zodat ook ouderen weer veilig over straat durven te gaan.

Stoepen, fietspaden en wegen dienen vrij te zijn van obstakels, kuilen, bulten en losliggende tegels. Ouderen en mensen met een beperking dienen zonder angst voor valpartijen de weg op te kunnen. Een goed onderhoud van de stoepen en wegen is hiervoor een noodzaak. Stoepen dienen bij  oversteekpunten op gelijke hoogte te liggen met de straat. Ook het hinderlijk neerzetten op stoepen van reclameborden, afvalzakken en fietsen moet worden tegengegaan.

12 Ruimtelijke ordening en verkeer

De SP is tegenstander van de Buitenring in de huidige opzet. Wij willen dat er uitsluitend gebruik gemaakt wordt van bestaande wegen.

Er moet meer aandacht zijn voor verbetering van fietspaden en -routes.

Het openbaar vervoer dient rekening te houden met de behoeftes van ouderen. Dit betekent dat er in de nabije omgeving van alle senioren- en bejaardenwoningen en verzorgingshuizen een overdekte bushalte moet zijn. Ook zullen er perrons geschikt voor scootmobielen en rollators moeten komen.

De SP wil een overdekte en verwarmde wachtruimte bij het busstation.

De SP is voorstander van een spoorverbinding naar Aken via Avantis.

13 Natuur en milieu

Voor allerlei zaken in ons dagelijks leven maken we gebruik van energie. Het energieverbruik zorgt voor een enorme impact op het milieu en de traditionele energiebronnen raken steeds verder uitgeput. Daarom moet er ook in Kerkrade maximale aandacht zijn voor duurzame energie.

Ter verbetering van de luchtkwaliteit is de SP voorstander van het bevorderen van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Zeer terughoudend zijn we als SP bij de aanleg van nieuwe wegen in de bebouwde kom.

14 Niet uitbesteden: Zelf doen

De SP is er voor om zoveel mogelijk het initiatief en de uitvoering van beleid bij het eigen ambtelijk apparaat te leggen. Alleen in zeer speciale gevallen, waar zeer specifieke deskundigheid wordt gevraagd, of waar het wettelijk verplicht is, zou externe deskundigheid moeten worden ingeschakeld. Bovenstaande houding geldt eveneens bij het inhuren van interim personeel en management, waarbij belangrijk is dat dit voor de gemeenteraad inzichtelijk, transparant, helder en vooral controleerbaar gebeurt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zou het motto van de gemeente Kerkrade en het ambtelijk apparaat moeten worden. Dat betekent dat er altijd rekening dient te worden gehouden met de effecten van het uitvoeren van gemeentelijke kerntaken op mens, milieu en maatschappij.

Veel burgers verzuipen letterlijk in allerlei formulieren en procedures. Een geordende samenleving kan niet zonder enige vorm van bureaucratie, maar vaak genoeg is het wel wat veel van het goede. De SP is dan ook voor bureaucratie waar het moet en afschaffen waar het kan.

Terwijl de rijksoverheid steeds meer taken overhevelt naar het lokale bestuur, hevelt het lokale bestuur steeds meer taken over naar het zogenaamd verlengd lokaal bestuur. Deze interlokale samenwerking in Parkstad-verband heeft zich steeds meer ontwikkeld tot een soort vierde bestuurslaag. Maar dan wel een laag zonder deugdelijke democratische sturing en toezicht. In de toekomst moeten er besluiten genomen worden over de wijze waarop Parkstad Limburg voortgezet gaat worden. Er komt een transformatie van een beleids- naar een uitvoeringsorgaan. Wij staan bijzonder kritisch tegenover het gegeven dat dit de democratische legitimiteit verkleint. Wij pleiten voor het versterken van het democratische gehalte van het regionale bestuur. Wij zullen de ontwikkelingen op het gebied van overdracht van de autonomie van de gemeente naar Parkstad kritisch blijven volgen en onze mening hierover duidelijk naar voren brengen.

Niemand kan tegenwoordig nog om e-mail, websites, Facebook en andere sociale media heen. Contact met bedrijven en overheidsinstanties vindt meer en meer via internet plaats. Terwijl dit het gevaar inhoudt van een overheid die zich in het internet terugtrekt biedt dit ook nieuwe mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een betaalbaar systeem van raadgevende en correctieve referenda. Dit verbetert de kwaliteit van de besluitvorming en geeft de Kerkraadse burger direct invloed op het lopende beleid en niet pas achteraf via vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

U bent hier